ฟอร์มสำหรับนักศึกษาตรวจสอบ E-Mail / Account ใช้งาน

นักศึกษา ตรวจสอบ E-Mail / Account ของตนเองได้ที่

Username และ Password ใช้อันเดียวกับการเข้าใช้งานเครือข่ายของคณะเศรษฐศาสตร์

คณาจารย์ และบุคลากร ให้ใช้งานอีเมล์ @econ.tu.ac.th ตามเดิม แต่ให้เข้าใช้งานที่ https://accounts.google.com